แสดงความคิดเห็น

จากการที่ได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ weblog หรือ blog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร

จุดเด่น
การเรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยการเรียนผ่าน  weblog หรือ blog เป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกในการเรียน ใช้เป็นสื่อการสอนที่ดี สามารถทำไว้ล่วงหน้าไดและสามารถเข้ามาปรัยแต่งแก้ไขได้ตลอดเวลา
จุดด้อย
weblog หรือ blog เป็นสื่อที่ใหม่ ทำให้ไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้เลย และระยะในการเรียนน้อย ทำให้ทำไม่ค่อยเป็น และไม่ค่อยมีเวลาในการทำ สัญญาณอินเตอรฺเน็ตไม่มี ทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน

ส่งงาน

รายงานกลุ่ม 3

ข้อสอบ

ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงใน weblog ของนักเรียนแต่ละคน
คำสั่ง: ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน

ข้อที่ 1. กรณีที่เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีข้อเสียของท่านมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูพันธ์ใหม่ ดิฉันคิดว่าทุกคนนั้นมีข้อดีข้อเสียกันทุกคนแต่จะแตกต่างกันที่ข้อดีและข้อเสียของใครนั้นจะมีมากกว่ากัน และสำหรับนายกทักษิณนั้นท่านก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของท่านเอง หากจะพิจารณาข้อดีข้อเสียของท่านมาสอนให้ผูเรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดี ดิฉันคิดว่าข้อดีของท่านคือ ท่านเป็นผู้นำที่ดี เป็นนักบริหารประเทศที่เก่งคนหนึ่ง ในวาระการเป็นนายกของท่านท่านจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นนายกที่ทำให้เศรษฐกิจในช่วงนั้นรุ่งเรือง เป็นนายกที่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่มีความเสมอภาคกันทุกระดับ และเรื่องที่สำคัญคือท่านเป็นนายกที่เห็นความสำคํญของวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของประเทศท่านจึงสั่งให้ปราบปรามยาเสพติด และในช่วงนั้นยาเสพติดก็ได้ลดน้อยลงไป และสำหรับข้อเสียของท่าน คือ เรื่องที่เลวร้ายที่สุดคือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ต่อพระมหากษัตริย์ที่คนทั้งประเทศรักและเคารพนับถือ ท่านเป็นคนที่มีความโลภ จึงได้ฉ้อราษฎร์บังหลวง คตโกงประเทศที่ท่านอยู่ผืนแผ่นดินที่โอบอุ้มชีวิตของท่านเอง หากพิจารณาข้อดีข้อเสียของท่านมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดี คือ นายกทักษิณเป็นผู้นำที่เก่งและเหมาะสำหรับการนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี คือเราควรนำแต่ข้อดีของท่านมาเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้นำในทกเรื่อง และควรนำข้อเสียของท่านที่ท่านได้ปฎิบัตินำมาเป็นข้อคิด ใช้เป็นข้อเตือนใจไว้เสมอว่าทำสิ่งไหนไปแล้วก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนมาเสมอ เพราะผลตอบแทนที่ได้มาในตอนนี้ของท่านคือการที่ไม่มีโอกาศที่จะได้อยู่ในแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้ว ฉะนั้นเราควรนำสิ่งที่ดีๆของท่านมาใช้เป็นแบบอย่างและจ้อเสียสิ่งที่ไม่ดีของท่านมาเป็นข้อคิด
และในการเป็นผู้นำที่ดีนั้นควรสื่อสัตย์สุจริต เพราะว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่กับชื่อของเราไปตลอดก็คือความดี และความเลวของเราเท่านั้นดั่งคำกลอนที่ว่า
โคควายวายชีพได้เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซร้
คนดับสังขารร้าง
เหลือไว้เพียงชั่วดี

ข้อที่ 2. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธืภาพจะมีวิธีคิดอย่างไรหากเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง
ตอบ ในการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสำคํญที่จะคอยส่งเสริมความสนใจต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดีเพราะถ้าห้องเรียนมีความอบอุ่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเป็นแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนและรักในการเรียน นักเรียนมีความสัมพันธ์กันดี และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพควรจัดให้นักเรียนมีความรู้มากที่สุดคือใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้ที่คอยเสริมในเนื้อหาที่ยาก และในการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นควรจัดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะในการเรียนเพื่อนด้วยกันจะช่วยกันได้ดีและทำให้เพื่อนร่วมห้องมีความรักสามัคคีกันด้วย หากดิฉันเป็นครูที่ดีสิ่งแรกที่ฉันจะต้องมีคือความศรัทธาในอาชีพของครู
และก่อนการสอนทุกครั้งดิฉันจะต้องเตรียมตัวของตัวเองให้ดีก่อนการสอนและเตรียมเนื้อหาการสอนไว้ล่วงหน้าเพื่อความแม่นยำของเนื้อหา หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีความเท่าทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา

ข้อที่ 3. ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบ ในฐานะที่ดิฉันเป็นครูพันธ์ใหม่ดิฉันจะนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่นการเรียนการสอนแบบ weblog การสอนแบบ e-book กานสอนแบบใช้โปรแกรม GSP การใช้สื่อจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

ข้อที่ 4. การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร
ตอบ การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก เพราะการประกันคุณภาพจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในการจะส่งบุตรหลานของตนเองเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาสักแห่งหนึ่งจะต้องมีความไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี และทำผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมีความเท่าทันและแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นๆได้อย่างภาคภูมิใจถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทก็ตาม

ข้อที่ 5. ให้ผู้เรียนประเมิณผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
ตอบ ข้อดี
- อาจารย์เป็นคนที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสอน
- ตรงต่อเวลา
- มีอัธยาศัยที่ดี
- รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาตลอดเวลา
- ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเสมอ
ข้อเสีย
- บางครั้งอาจารย์สอนเร็วเกินไปทำให้ทำตามไม่ทัน
-บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ทำให้นักศึกษามีความลำบากในการทำงาน


การจัดการบริหารในชั้นเรียน

ดิฉันคิดว่าการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเพราะการจัดบรรยากาศในห้งเรียนนั้นจะเป็นแรงเสริมที่คอยกระตุ้นการเรียการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีความสดใส ความสนุกสนานในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนควรจัดให้เป็นห้องที่โป่งแสง สะอาด และควรจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน จัดให้มีมุมความรู้ที่จะคอยเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนได้ผ่อนคลาย มีที่เก็บผลงานนักเรียนและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ในห้องเรียน เพราะฉะนั้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันมีความรักความสามัคคีและมีความรักความห่วงแหนห้องเรียนของตนเองเป็นอย่างดีและที่สำคัญคือทำให้สุขภาพจิตของนักเรียนในห้องดีกันทุกคน มีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี


นายปรีดี พนมยงค์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิฐ์มนูธรรม ถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ผลงานในการเป็นผู้นำของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆของเราในปัจจุบันนี้ ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงต่างๆของประเทศไทย และเราในฐานะคนไทยควรยึดเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำ และนำมาปรับปรุงในการเป็นผู้นำของเรา
ประวัติในวัยเยาว์ของท่านปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 ณ เรือนแพหน้าวัดพนมยงค์ ต.ท่าวาสุกรี อ.กรุงเก่า จ.พระนครศร๊อยุธยา ในครอบครัวชาวนาไทย เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้อง 6 คน ของลูกนายเสียงและนางลูกจันทร์ พนมยงค์
ผลงานการเป็นผู้นำของท่านปรีดี พนมยงค์
นายปรีดี พนมยงค์ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สมัย และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย นี่ไม่ใช่บทบาทการเป็นผู้นำของท่านมีเพียงเท่านี้แต่ท่านยังมีบทบาทอีกมากมายในการเป็นผู้นำของท่าน 11 พฤษภาคม 2543-2 พฤษภาคม 2526 ท่านเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท่านถือเป็นผู้นำในการมีบทบาทสำคัญในการจัดวางรูปแบบการปกครองในระบบใหม่ เป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศและเป็นท่านเป็นผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านเป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยทำหน้าที่ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงคราม จากการที่ดิฉันได้ศึกษาประวัติและผลงานของท่านปรีดี พนมยงค์ ดิฉันคิดว่าบทบาทการเป็นผู้นำของท่านให้แง่คิดที่ดีๆแก่ลูกหลานของคนไทยในสมัยนี้ได้เป็นอย่างดีตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ปกป้องประเทศไทยในการแพ้สงคราม ทำทุกวิถีทางที่ให้ประเทศไทยอยู่อย่างสงบสุข และนี้คือบุคคลที่สำคัญที่เป็นบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำของดิฉัน

ใบงานที่ 8 สรุปเนื้อหา

1. เรื่องการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา ความหมายของโครงการโครงการ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงานลักษณะสำคัญของโครงการ1.ต้องมีระบบ2.ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน3.ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต4. เป็นการดำเนินงานชั่วคราวลักษณะของโครงการที่ดีสามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้1. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงานได้ มีความเป็นไปได้2 .รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน3. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและประเทศชาติ4. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ5. กำหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ6. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จำเป็น7. มีระยะเวลาในการดำเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด8. สามารถติดตามประเมินผลได้ประเภทโครงการ1.โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคล2. โครงการที่เสนอโดยกลุ่มบุคคล3. โครงการที่เสนอโดยหน่อยงานการบริหารโครงการการบริหารโครงการคือ การติดตามว่าโครงการคืบหน้าแค่ไหน ติดปัญหาอะไรอยู่ และจัดการทรัพยากรให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่มีการบริหารโครงการมี 9 เรื่องที่ควรพิจารณา1. การบริหารภาพรวม (Total Management)2. การบริหารขอบเขต (Scope Management)3. การบริหารเวลา (Time Management)4. การบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Management)5. การบริหารคุณภาพ (Quality Management)6. การบริหารองค์กร (Organization Management)7. การบริหารการสื่อสาร (Communication Management)8. การบริหารอุปทาน (Supply Management)9. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)2. เรื่องการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาความหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาในเรื่องของความหมายของความหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น ข้าพเจ้าสรุปว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ แผนงานที่จัดทำขึ้งอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเป้าหมาย แนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของแต่ละกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดทำแผนมี 6 ขั้นตอนดังนี้1. เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา2. ประเมินความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และพิจารณาแนวทางการแก้ไขตามประเด็นสำคัญการพัฒนา4. กำหนดแผนปฏิบัติรายปี5. เขียนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา6. นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ3.เรื่องการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา- เป็นโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดี เพื่อครู และผู้บริหารนำแนวทางนี้ ไปพัฒนาการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาระดับโรงเรียน-จากข้อมูลผลการประเมินระดับชาติ และการประเมินระดับเขตพื้นที่ ระดับโรงเรียน ให้นำข้อมูลมาพัฒนา และปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์- ท่านรู้ข้อมูลโรงเรียนของท่านหรือยัง มีข้อมูลจะบอกอะไรบ้างจุดยืน ข้อมูลที่จะให้เรารู้ว่า เราอยู่ตรงไหน อย่างไรจุดเด่น / จุดด้อย ส่วนที่สามารถจะโชว์ แสดง เป็น Best Practiceเป้าหมาย / ทิศทางการพัฒนา / ปรับปรุง สามารถจะกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง หรือไปปรับปรุงได้ความคาดหวัง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการประเมิน1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินแยกตามวิชา / สาระ ภาพรวม เขตพื้นที่ โรงเรียน นักเรียน2. ปรับแผน3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ4. ยกระดับคุณภาพสามารถสร้างมูลค่า เพิ่มในตัวเด็ก พัฒนากลุ่มเด็ก แยกเด็กเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อนการคำนึงถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รางวัลความสำเร็จ เป้าหมายที่สำคัญคือตัวเด็กนักเรียนการจัดการเรียนการสอน -เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ- เน้นอ่านคล่อง เขียนคล่องการวัดผลประเมินผล - เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ- ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)การประกันคุณภาพภายใน - คำนึงถึงตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ - มีการดำเนินการตามระบบ PDCA- SIP (School Implement Plan )-SAR (Self Assessment Report)- CAR ( Classroom Action Research)บทบาทผู้บริหาร- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง- ผู้นำการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบทบาทของครู ในการขับเคลื่อน1. ศึกษาข้อมูลด้านการเรียนการสอน2. คุณรู้จักนักเรียนตามระดับคุณภาพ แยกนักเรียน3. ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน4. นักเรียนกลุ่มเก่ง พัฒนาสภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก- ด้านบริหารจัดการ- ด้านการเรียนการสอน- ความพร้อมปัจจัยสนับสนุน- การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา4. การประเมินผลทางการศึกษา
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เนื้อหมูชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัมเป็นเนื้อหมูชิ้นที่เบาที่สุดในร้าน (เปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม) เด็กชายแดงได้คะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่าสอบไม่ผ่าน (ใช้เกณฑ์ที่ครูสร้างขึ้น) เป็นต้นการประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท การประเมินแบบอิงกลุ่มและการประเมินแบบอิงเกณฑ์1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ทำแบบทดสอบเดียวกันหรือได้ทำงานอย่างเดียวกัน นั่นคือเป็นการใช้เพื่อจำแนกหรือจัดลำดับบุคคลในกลุ่ม การประเมินแบบนี้มักใช้กับการ การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือการสอบชิงทุนต่าง ๆ2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ เช่น การประเมินระหว่างการเรียนการสอนว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ1. ผลการวัด( Measurement) ทำให้ทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา2. เกณฑ์การพิจารณา ( criteria) ในการที่จะตัดสินใจหรือลงสรุปสิ่งใดจะต้องมีมาตรฐานสำหรับสิ่งที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จากการวัด3. การตัดสินใจ ( Decision ) เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดว่าสอดคล้องกันหรือไม่ การตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน กระทำอย่างยุติธรรมความมุ่งหมายของการประเมินทางการศึกษาการประเมินทางการศึกษามีความหมายทางการประเมินทางการประเมินพอสรุปได้ 3 ประการ1. การประเมินเพื่อวินิจฉัย เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน2. การประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานโดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตรงกับความต้องการ และเป็นที่ยอมรับหรือไม่3. การประเมินเพื่อตัดสินเพื่อลงสรุป เป็นประเมินการดำเนินงานว่าการดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ความสำคัญของการประเมินทางการศึกษา1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด2. ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่3. ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน4. ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน5. ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ6. เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไปหลักการของการประเมินผลทางการศึกษา1. กำหนดสิ่งที่จะประเมินให้ชัดเจนและวัดได้ เป็นการกำหนดว่าจะตัดสินใจให้คุณค่าในเรื่องอะไร2. วางแผนการประเมินให้รัดกุม ผู้ประเมินมีการวางแผนเก็บข้อมูล ที่เที่ยงตรงและเชื่อมั่นได้3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการวัดและจุดมุ่งหมายของการประเมิน4. เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมิน5. ปราศจากความลำเอียงสรุปแล้วการประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจ จะต้องประเมินด้วยความเที่ยงธรรมและมีคุณธรรมอย่างสูง

ใบงานที่ 6

ให้นักศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจากเอกสารและในInternet แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
1.ความหมายวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร
2.ทำไมหากเราไปเป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะศึกษาอะไรบ้างที่จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นได้อย่างไร
4.การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร
1.ตอบ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลในองค์กรหนึ่งปฎิบัติเหมือนๆกัน เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรนั้น เกิดจากการเชื่อมโยง ผสมผสานระหว่างเจตคติของบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ และการกระทำของบุคคลของกลุ่มองค์กร

2.ตอบ หากเราไปเป็นครูที่สอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราควรเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆเพราะการเข้าไปอยู่ร่วมกันเราต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นและค่านิยม ความเชื่อของศาสนาของคนหมู่มาก

3.ตอบ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จะเน้นการถ่ายถอดประสบการณ์ภายในสถานที่ทำงาน ท่ามกลางการปฎิบัติหน้าที่ประจำตามปกติโดยการปฎิบัติที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. ใช้การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2. ใช้การอภิปราย 3. ใช้เทคนิคของการบริหารงานเป็นทีม 4.ใช้เทคนิคการบริหารโครงการธุรกิจ

4.ตอบ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จ 2 ประการ คือ 1. สถานภาพที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน คือเราจะต้องรู้ตัวเรา ทีมงานของเรา มีจุดอ่อนจุดบกพร่องตรงไหน มีความเก่งและจุดแข็งตรงไหน 2. ความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ